Kedar

965 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Po­lity­ka jest jak re­ligia.Tu nie chodzi o pub­liczne bi­cie się pięścią w pierś. 

myśl • 15 października 2018, 16:50

Uważam, że son­daże wy­bor­cze po­win­ny zos­tać całko­wicie za­kaza­ne. Su­gero­wanie li­dera, czy dwóch spra­wia, że działa in­styn­kt stad­ny i za­miast na swoich, głosu­jemy by­le nie na ,, tam­tych ". 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 września 2018, 14:43

Wys­tar­czy. Cza­sami spoj­rzeć w oczy między wierszami 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 września 2018, 19:50

Mgła nad łąką ra­no, jak wspom­nienie la­ta. De­likat­nie otu­liw­szy w słońcu się rozpływa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 sierpnia 2018, 23:05

Prob­lem to su­ma wszys­tkich później, która po­win­na zos­tać za­kończo­na wczoraj. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 sierpnia 2018, 20:02

Prag­niemy ideałów, go­nimy marze­nia, kocha­my niedoskonałości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2018, 20:59

Pat­rząc w gwiaz­dy wbrew po­zorom, nie szu­kamy spraw bar­dzo od­ległych, a szu­kamy roz­wiązań dla tych najbliższych. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2018, 23:01

Nie licz na co­kol­wiek, gdy ob­sta­wiasz na oko. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 lipca 2018, 21:58

Szczęście is­tnieje je­dynie, gdy po­zos­ta­wiając coś przy­pad­ko­wi, ktoś za nas wy­kona czarną robotę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 czerwca 2018, 12:55

Masz dużo na głowie?
Zrób jed­no, reszta przej­dzie jak burza. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 czerwca 2018, 17:40

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 07:38sprajtka sko­men­to­wał tek­st Polityka jest jak re­ligia.Tu [...]

15 października 2018, 17:13yestem sko­men­to­wał tek­st Polityka jest jak re­ligia.Tu [...]

15 października 2018, 16:50Kedar do­dał no­wy tek­st Polityka jest jak re­ligia.Tu [...]

24 września 2018, 11:19onejka sko­men­to­wał tek­st Uważam, że son­daże wy­bor­cze [...]

23 września 2018, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Uważam, że son­daże wy­bor­cze [...]

23 września 2018, 14:43Kedar do­dał no­wy tek­st Uważam, że son­daże wy­bor­cze [...]

20 września 2018, 21:20Cris sko­men­to­wał tek­st Wystarczy. Cza­sami spoj­rzeć w [...]

18 września 2018, 19:50Kedar do­dał no­wy tek­st Wystarczy. Cza­sami spoj­rzeć w [...]

3 września 2018, 13:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pragniemy ideałów, go­nimy marze­nia, [...]

20 sierpnia 2018, 08:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]