Kedar

901 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Siedzę na krawędzi łóżka i nie wierzę, to już za parę godzin, zmieni się wszys­tko. Nig­dy jeszcze nie byłem tak szczęśli­wy i tak prze­rażony. Ra­no nad­chodzi cicho. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 kwietnia 2017, 22:42

Pech to kom­pi­lac­ja bra­ku wiary w siebie i łatwowierności. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 kwietnia 2017, 00:03

Nig­dy jeszcze nie byłem tak szczęśli­wy będąc jed­nocześnie tak prze­rażony. Jak ptak przed pier­wszym lo­tem, od­liczam dni, niedługo wszys­tko się zmieni, nie za­bierając, a dając; z dwoj­ga jed­no w od­wie­czne­go kręgu życia chwili. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2017, 22:26

Gdy za­pomnę o swoim kierun­ku, gdy pójdę zbyt sze­roko, spoglądam na bliz­ny dłoni, które dot­knąć chciały niedościg­nione­go. Każda ra­na przy­pomi­na, wal­czy się do końca. Nig­dy nie odpuszczać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 kwietnia 2017, 16:36

Ceną mil­cze­nia są łzy których słowa­mi jest słony posmak. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 kwietnia 2017, 10:59

Cza­sami chciałoby się prze­lać tu uczu­cie.
Wy­pełnić kar­tkę za­pachem trawy.
Je­dyne co jes­tem w sta­nie uka­zać z chwi­li przys­pie­szo­nego bi­cia ser­ca, to pus­ta stro­na i po za­wie­szo­nym at­ra­men­cie krop­ka.
Da­ruj słowa. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 kwietnia 2017, 21:04

Pra­wa oce­na do­gonić się sławną, być miłą i wszys­tkim po­wabną, lecz wie dos­ko­nale... Co miłe i wszys­tkim faj­ne, naj­częściej śmie­sznie tanie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 kwietnia 2017, 15:46

Cza­sami lu­bię zniknąć na chwilę, wejść wy­soko tam gdzie nikt mnie nie znaj­dzie. Gdzie ni­kogo nie wi­dać, od­na­leźć mogę siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 kwietnia 2017, 16:33

Ma­saż jest żarem, raz po­ruszo­ny da efekt, ale krótki.

Bodźco­wany w od­po­wied­nim od­stępie, z od­po­wied­nią siłą, poz­wo­li roz­pa­lić na­wet to co wcześniej uważane było za kamień. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 15 marca 2017, 21:41

Gdy pragnąłem miłości, szu­kałem jej, widziałem szczęśli­wych ludzi, chciałem być jed­nym z nich.
Po­kochałem ko­goś in­ne­go, do­piero gdy zro­zumiałem jak kochać sa­mego siebie.
Zbyt su­rowo ce­niąc siebie, od­wra­casz się od całej reszty.
Ce­na to nie wartość

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 marca 2017, 21:24

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 21:27.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

przedwczoraj, 16:18William sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

przedwczoraj, 06:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

przedwczoraj, 04:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

22 kwietnia 2017, 12:46natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pech to kom­pi­lac­ja bra­ku [...]

21 kwietnia 2017, 21:23Kedar sko­men­to­wał tek­st Siedzę na krawędzi łóżka [...]

21 kwietnia 2017, 10:04nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pech to kom­pi­lac­ja bra­ku [...]

20 kwietnia 2017, 17:51Ariaa sko­men­to­wał tek­st Siedzę na krawędzi łóżka [...]

18 kwietnia 2017, 23:44adamantine sko­men­to­wał tek­st Siedzę na krawędzi łóżka [...]

18 kwietnia 2017, 11:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pech to kom­pi­lac­ja bra­ku [...]