Kedar

961 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Prob­lem to su­ma wszys­tkich później, która po­win­na zos­tać za­kończo­na wczoraj. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 sierpnia 2018, 20:02

Prag­niemy ideałów, go­nimy marze­nia, kocha­my niedoskonałości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2018, 20:59

Pat­rząc w gwiaz­dy wbrew po­zorom, nie szu­kamy spraw bar­dzo od­ległych, a szu­kamy roz­wiązań dla tych najbliższych. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2018, 23:01

Nie licz na co­kol­wiek, gdy ob­sta­wiasz na oko. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 lipca 2018, 21:58

Szczęście is­tnieje je­dynie, gdy po­zos­ta­wiając coś przy­pad­ko­wi, ktoś za nas wy­kona czarną robotę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 czerwca 2018, 12:55

Masz dużo na głowie?
Zrób jed­no, reszta przej­dzie jak burza. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 czerwca 2018, 17:40

Łat­wo dziś spot­kać się ze złym ro­zumieniem by­cia sek­sowną, omyl­nie utożsa­mianą z by­ciem nagą. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 28 maja 2018, 19:39

To nie Świat kiedyś był lep­szy, tyl­ko My. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2018, 15:09

Na­daje­my uczu­ciom słowa, chwi­le og­ra­niczmy oko­wami cza­su, myśląc, że wszys­tko na nas cze­ka. Tra­cimy swo­je szan­se, wy­pat­rując og­nia, gdy płomień jest znakiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2018, 22:20

Dzieło miłości składa się z każdej chwi­li w której jest się sobą nie myśląc o so­bie, nie żyjąc dla siebie, dając dru­giej oso­bie wszys­tko co naj­lep­sze, ak­ceptując to co w nas najgorsze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2018, 18:45

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 sierpnia 2018, 20:02Kedar do­dał no­wy tek­st Problem to su­ma wszys­tkich [...]

25 lipca 2018, 07:26DorotaB sko­men­to­wał tek­st Pragniemy ideałów, go­nimy marze­nia, [...]

24 lipca 2018, 12:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pragniemy ideałów, go­nimy marze­nia, [...]

22 lipca 2018, 20:59Kedar do­dał no­wy tek­st Pragniemy ideałów, go­nimy marze­nia, [...]

21 lipca 2018, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

20 lipca 2018, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

13 lipca 2018, 15:49silvershadow sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

13 lipca 2018, 15:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Nie licz na co­kol­wiek, [...]

7 lipca 2018, 23:01Kedar do­dał no­wy tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

7 lipca 2018, 21:58Kedar do­dał no­wy tek­st Nie licz na co­kol­wiek, [...]