Kedar

907 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Pra­wo do wie­czności roszczy­my młodzi, nie ro­zumiejący og­ro­mu, który chce­my objąć. 

myśl • 24 czerwca 2017, 17:16

Wi­na za uśmiech, słowa za czar.
Niez­ro­zumiały by­wa miłości żar. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 czerwca 2017, 23:32

Jed­no słowo zastąpi całe zda­nie, jed­na cisza zastąpi mi­lion słów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 maja 2017, 01:15

Nie zaczy­naj od słowa "nie" - bo to się lu­bi kończyć źle. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 14 maja 2017, 14:49

Pra­wem dnia jest budzić do życia, tak jak no­cy przy­pisy­wać mro­ku głębi w nas odkrycia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 maja 2017, 10:11

Le­piej nie zakładać w ciem­no set­ki, gdy wra­cają do nas sa­me betki. 

myśl • 3 maja 2017, 20:43

Siedzę na krawędzi łóżka i nie wierzę, to już za parę godzin, zmieni się wszys­tko. Nig­dy jeszcze nie byłem tak szczęśli­wy i tak prze­rażony. Ra­no nad­chodzi cicho. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 kwietnia 2017, 22:42

Pech to kom­pi­lac­ja bra­ku wiary w siebie i łatwowierności. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2017, 00:03

Nig­dy jeszcze nie byłem tak szczęśli­wy będąc jed­nocześnie tak prze­rażony. Jak ptak przed pier­wszym lo­tem, od­liczam dni, niedługo wszys­tko się zmieni, nie za­bierając, a dając; z dwoj­ga jed­no w od­wie­czne­go kręgu życia chwili. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2017, 22:26

Gdy za­pomnę o swoim kierun­ku, gdy pójdę zbyt sze­roko, spoglądam na bliz­ny dłoni, które dot­knąć chciały niedościg­nione­go. Każda ra­na przy­pomi­na, wal­czy się do końca. Nig­dy nie odpuszczać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 kwietnia 2017, 16:36

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 czerwca 2017, 09:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wina za uśmiech, słowa [...]

9 czerwca 2017, 23:56CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wina za uśmiech, słowa [...]

14 maja 2017, 19:14Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zaczy­naj od słowa [...]

10 maja 2017, 12:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Prawem dnia jest budzić [...]

10 maja 2017, 10:07Kedar sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

10 maja 2017, 10:05Kedar sko­men­to­wał tek­st Lepiej nie zakładać w [...]

5 maja 2017, 11:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

4 maja 2017, 08:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Lepiej nie zakładać w [...]

26 kwietnia 2017, 21:27.Rodia sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

26 kwietnia 2017, 16:18William sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]