Kedar

925 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Zmiany w życiu są pot­rzeb­ne, pa­miętaj o tym i na­wet czując pot­rzebę, nie pat­rz za siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 16:51

Śmiech na­wet szcze­ry, nieuda­wany, może dać po­palić źle skierowany. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2017, 21:14

Można wy­buchać na zewnątrz, krzyknąć, uderzyć pięścią w stół, coś zniszczyć. Można też wy­buchnąć wewnątrz, ro­zer­wać ser­ce i pogrążyć się w ciszy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 października 2017, 01:08

Podróż jest jak kon­to ban­ko­we, lo­kuje­my w niej naj­droższe chwi­le z życia - wspomnienia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 września 2017, 22:56

Założyłem dziś ra­no kon­to na in­stag­ra­mie.
Oglądałem całe ma­sy uśmiechów, wspa­niałych dań, miej­sc które od­wie­dziło sze­rokie gro­no moich znajomych.
Było tam tak wiele szczęścia, żad­ne­go smut­ku czy prob­lemów.
Zro­biło mi się smut­no, na­wet bardzo.
Dziś przez krótką chwilę, miałem ok­no na Świat i zat­rzaśnięte drzwi.
Nie chcę już te­go.
To nie pi­sane mi. 

anegdota • 25 września 2017, 20:59

Nad­mier­na ana­liza kreuje prob­le­my, nie roz­ważaj­my, działaj­my!
Życie będzie łatwiejsze. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 września 2017, 17:39

Wzgar­dzam uda­waniem, pod maską się kry­ciem, uśmie­chem i łka­niem.
Przes­tań uda­wać ko­goś kim nie jes­teś, bądź sobą, tchórzem i draniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 września 2017, 21:19

Po co przep­raszać, gdy win nig­dy nie wybaczy?
Po co żałować, gdy znów przez ra­mię słabość patrzy?
Po co się sta­rać, prze­cież i tak nikt nie zobaczy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 września 2017, 01:18

Sprawdź na czym stoisz, unosze­nie się w chmu­rach nie za­pew­nia niczego. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 28 sierpnia 2017, 19:35

Próba jest wyz­wa­niem młodości, od­po­wie­dzial­ność czy­ni ją doj­rzałą formą miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 sierpnia 2017, 19:46

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 16:51Kedar do­dał no­wy tek­st Zmiany w życiu są [...]

20 października 2017, 23:00Wstrzymaj Od­dech sko­men­to­wał tek­st Śmiech na­wet szcze­ry, nieuda­wany, [...]

19 października 2017, 05:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Śmiech na­wet szcze­ry, nieuda­wany, [...]

18 października 2017, 21:14Kedar do­dał no­wy tek­st Śmiech na­wet szcze­ry, nieuda­wany, [...]

8 października 2017, 01:08Kedar do­dał no­wy tek­st Można wy­buchać na zewnątrz, [...]

27 września 2017, 22:56Kedar do­dał no­wy tek­st Podróż jest jak kon­to [...]

25 września 2017, 20:59Kedar do­dał no­wy tek­st Założyłem dziś ra­no kon­to [...]

24 września 2017, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Nadmierna ana­liza kreuje prob­le­my, [...]

9 września 2017, 05:28JaJo sko­men­to­wał tek­st Wzgardzam uda­waniem, pod maską [...]

8 września 2017, 21:53nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wzgardzam uda­waniem, pod maską [...]