Kedar

936 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Szcze­rość to niemówienie wszys­tkiego, a mówienie te­go, co przemilczano. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 22:15

W prze­mija­niu naj­gor­szy jest czas, który pozostał. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 4 stycznia 2018, 22:05

Biega­my jak małe dzieci po lu­napar­ku, za­pomi­nając, że idący za na­mi płacą nasze rachunki. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 stycznia 2018, 22:30

Upadło w mil­cze­niu na podłogę Serce.
Zniknęła sa­li bla­da biel i blok za oknem.
Bo­li tyl­ko pa­mięć, że cię już nie dotknę. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 27 grudnia 2017, 22:30

Os­tatnio wiele złego dzieje się wokół mnie, tak dużo cier­pienia, ty­le łez. Nie pot­ra­fię czuć świąt, na moim miej­scu, nie pot­ra­fił by nikt. 

myśl • 22 grudnia 2017, 22:16

En­tliczek, pętliczek, za sznur­ki ciągnie kukiełki.
Sam w cieniu, chodź w mniema­niu wielki,
wszys­tkim ste­ruje z in­ny­mi się nie liczy.
Świat jeszcze po­pamięta, po swo­jemu odbuduje. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 grudnia 2017, 20:05

Wczo­raj od­kry­cie, dzi­siaj codzien­ność, jut­ro historia.
Adap­tacja wy­maga poświęceń, szczególnie czasu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 20:37

Je­sień też ma swój urok. Wszys­tko sub­telnie zak­ry­wa mrok. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 grudnia 2017, 14:45

Nig­dy nie za­pomnę, za twą po­moc i ciepły uśmiech.
Za wspa­niałe dzieci i do­mowy og­niska żar.
Za by­cie sobą, skrom­ność i wiarę do końca, ,,że uda się".

Spoczy­waj w spo­koju, niech ból już nie niepo­koi cię 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 17:51

Spra­wied­li­wość jest "OK", jeśli wszys­tko idzie po naszej myśli.

Pew­ne­go dnia przychodzi nam stanąć przed og­romnym wyz­wa­niem, do­piero wte­dy ro­zumiemy dlacze­go Te­mida ma zasłonięte oczy. 

myśl • 13 listopada 2017, 20:25

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2018, 22:15Kedar do­dał no­wy tek­st Szczerość to niemówienie wszys­tkiego, [...]

4 stycznia 2018, 23:38Naja sko­men­to­wał tek­st W prze­mija­niu naj­gor­szy jest [...]

4 stycznia 2018, 22:05Kedar do­dał no­wy tek­st W prze­mija­niu naj­gor­szy jest [...]

3 stycznia 2018, 06:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Biegamy jak małe dzieci [...]

2 stycznia 2018, 22:30Kedar do­dał no­wy tek­st Biegamy jak małe dzieci [...]

28 grudnia 2017, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Upadło w mil­cze­niu na [...]

27 grudnia 2017, 22:30Kedar do­dał no­wy tek­st Upadło w mil­cze­niu na [...]

25 grudnia 2017, 21:17Kedar sko­men­to­wał tek­st Ostatnio wiele złego dzieje [...]

22 grudnia 2017, 23:04Cris sko­men­to­wał tek­st Ostatnio wiele złego dzieje [...]

22 grudnia 2017, 22:16Kedar do­dał no­wy tek­st Ostatnio wiele złego dzieje [...]