Kedar

943 teksty – auto­rem jest Ke­dar.

Pra­wo i le­wo w jed­nym było ciele, je­den chciał wszys­tko, dru­gi niewiele. Złe złego początki i skończyło się wszys­tko, gdy le­wa z prawą, a pra­wa z lewą wokół drze­wa spot­ka­nie miały to­warzys­kie.

Mo­rał z te­go pros­ty i raczej dob­rze zna­ny, jak chcesz się po­pisy­wać, to cho­ciaż za kółkiem nie szalej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2018, 20:28

Szczęśli­wy umysł w zmęczo­nym ciele. Nie myśl, działaj - osiągniesz wiele. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 lutego 2018, 21:04

Gdy cza­sami dos­ta­je to o co proszę, ro­zumiem jak niewiele znaczą naj­większe marze­nia, gdy nie mogę się ni­mi podzielić z najbliższymi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2018, 22:49

Zachwiałem ser­cem nad prze­paści krawędzią, spoj­rzałem w ot­chłań i oczy me struchlały.
Byt zza krawędzi uj­rzaw­szy ser­ce, przyszedł doń i nie od­szedł już więcej. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 stycznia 2018, 19:12

Nie trud­no jest po czer­wo­nych węglach biec, sztuką jest wziąć w ręce swo­je życie i po nich, jak prob­le­mach iść. 

myśl • 23 stycznia 2018, 20:29

Dzi­siaj to wyzwanie.
Jut­ro będzie bo­leć.
Za rok będzie wspom­nieniem, a kiedyś nauczką. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2018, 21:38

Trud­no podążać ścieżką ideałów, gdy uczy­my się spoglądać na dół. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2018, 19:42

Szcze­rość to niemówienie wszys­tkiego, a mówienie te­go, co przemilczano. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 22:15

W prze­mija­niu naj­gor­szy jest czas, który pozostał. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 4 stycznia 2018, 22:05

Biega­my jak małe dzieci po lu­napar­ku, za­pomi­nając, że idący za na­mi płacą nasze rachunki. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 stycznia 2018, 22:30

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 lutego 2018, 20:28Kedar do­dał no­wy tek­st Prawo i le­wo w [...]

10 lutego 2018, 21:04Kedar do­dał no­wy tek­st Szczęśliwy umysł w zmęczo­nym [...]

10 lutego 2018, 10:30$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Gdy cza­sami dos­ta­je to [...]

9 lutego 2018, 22:49Kedar do­dał no­wy tek­st Gdy cza­sami dos­ta­je to [...]

27 stycznia 2018, 19:12Kedar do­dał no­wy tek­st Zachwiałem ser­cem nad prze­paści [...]

23 stycznia 2018, 20:29Kedar do­dał no­wy tek­st Nie trud­no jest po [...]

23 stycznia 2018, 02:19Cris sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj to wyz­wa­nie. Jut­ro będzie [...]

22 stycznia 2018, 21:38Kedar do­dał no­wy tek­st Dzisiaj to wyz­wa­nie. Jut­ro będzie [...]

18 stycznia 2018, 19:42Kedar do­dał no­wy tek­st Trudno podążać ścieżką ideałów, [...]

11 stycznia 2018, 22:15Kedar do­dał no­wy tek­st Szczerość to niemówienie wszys­tkiego, [...]