Kedar

956 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Masz dużo na głowie?
Zrób jed­no, reszta przej­dzie jak burza. 

aforyzm • wczoraj, 17:40

Łat­wo dziś spot­kać się ze złym ro­zumieniem by­cia sek­sowną, omyl­nie utożsa­mianą z by­ciem nagą. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 28 maja 2018, 19:39

To nie Świat kiedyś był lep­szy, tyl­ko My. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2018, 15:09

Na­daje­my uczu­ciom słowa, chwi­le og­ra­niczmy oko­wami cza­su, myśląc, że wszys­tko na nas cze­ka. Tra­cimy swo­je szan­se, wy­pat­rując og­nia, gdy płomień jest znakiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2018, 22:20

Dzieło miłości składa się z każdej chwi­li w której jest się sobą nie myśląc o so­bie, nie żyjąc dla siebie, dając dru­giej oso­bie wszys­tko co naj­lep­sze, ak­ceptując to co w nas najgorsze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2018, 18:45

Gdy ciała chłód zjed­na się z nocą i w oczach gwiazd blask przy­gaśnie, upłynie półno­cy chwi­la. Wiedz, że to już twa blis­ka, chodź straszna jest godzina. 

aforyzm • 13 maja 2018, 01:45

Nic tak nie bra­ta ludzi, jak wspólny wróg. 

myśl • 13 maja 2018, 01:07

Jak wiele jes­teś wsta­nie od­puścić, by i ci dopuszczono? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 11 maja 2018, 13:03

War­to pa­miętać, że na­wet sumą ra­dości i szczęścia, często są łzy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 maja 2018, 19:16

Nie miałem cza­su o tym myśleć, byłem zbyt zap­ra­cowa­ny. Izo­lac­ja od świata, in­ternet, wieczór i cisza, wszys­tko to pro­wadzi do roz­ważań, pro­wadzi do smut­ku i niepot­rzeb­nych sta­rych myśli, pro­wadzi do zwątpienia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2018, 21:21

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 17:40Kedar do­dał no­wy tek­st Masz dużo na głowie? [...]

28 maja 2018, 19:39Kedar do­dał no­wy tek­st Łatwo dziś spot­kać się [...]

28 maja 2018, 19:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie Świat kiedyś [...]

28 maja 2018, 19:27Kedar sko­men­to­wał tek­st To nie Świat kiedyś [...]

28 maja 2018, 07:02zofija sko­men­to­wał tek­st To nie Świat kiedyś [...]

27 maja 2018, 19:58yestem sko­men­to­wał tek­st To nie Świat kiedyś [...]

27 maja 2018, 15:09Kedar do­dał no­wy tek­st To nie Świat kiedyś [...]

26 maja 2018, 20:06yestem sko­men­to­wał tek­st Nadajemy uczu­ciom słowa, chwi­le [...]

26 maja 2018, 06:31zofija sko­men­to­wał tek­st Nadajemy uczu­ciom słowa, chwi­le [...]

25 maja 2018, 22:20Kedar do­dał no­wy tek­st Nadajemy uczu­ciom słowa, chwi­le [...]