Kedar

885 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Kry­tyka zaw­sze była łat­wiej­sza jak zro­bienie czegokolwiek.

Mo­je przemyślenia 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 16:49

W świecie po­siada­nia, wy­zys­kiem jest prosze­nie je­dynie o by­cie blisko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 stycznia 2017, 21:51

Spełniony sen, na skra­ju po­lany niewin­ność, ciem­ne chmu­ry, ko­lej­ny błąd i stra­cona przyszłość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 stycznia 2017, 02:12

Nieśmiałość; Ra­dość; Szczęście; Od­wa­ga; Miłość; Smu­tek; Nadzieja; Gniew; Siła; Wściekłość;

Skreślając skraj­ności w swoim życiu na końcu wy­bierasz między miłością, a smutkiem. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 28 grudnia 2016, 11:01

Oce­niamy ludzi którzy o coś wal­czą. Tyl­ko ci, którzy nic nie ro­bią, mi­jani są "jak­by niewidzialni". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 grudnia 2016, 11:02

Ufaj swo­jej ko­biecie, jeśli przychodzi do ciebie nieuma­lowa­na, przy­tula się bez po­wodu, roz­ma­wia z tobą o swoich lękach, kocha cię. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 grudnia 2016, 21:10

Da­rem zwać można cząstkę siebie, daną ko­muś wyjątko­wemu, będącą bo­gac­twem w biedzie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 grudnia 2016, 12:51

Po­zos­tać sobą ro­biąc co trze­ba, wyb­rać co dob­re, z ogółu nie­szczęścia, wyg­rać przeg­ra­nym w sa­mot­nej woj­nie, prze­ciw prag­nieniom wo­bec pot­rzeb nie swoich. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 grudnia 2016, 21:45

Można dzielić naj­mniej­szą ra­dość z bliską osobą, można też opłaki­wać naj­większą samemu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2016, 15:29

Śmiałość jest słabością marzycieli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 grudnia 2016, 19:15

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 17:36natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krytyka zaw­sze była łat­wiej­sza [...]

wczoraj, 17:28JaJo sko­men­to­wał tek­st Krytyka zaw­sze była łat­wiej­sza [...]

wczoraj, 16:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krytyka zaw­sze była łat­wiej­sza [...]

6 stycznia 2017, 12:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spełniony sen, na skra­ju [...]

21 grudnia 2016, 18:56Janiołek sko­men­to­wał tek­st Oceniamy ludzi którzy o [...]

20 grudnia 2016, 04:27one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ufaj swo­jej ko­biecie, jeśli [...]

19 grudnia 2016, 22:11Naja sko­men­to­wał tek­st Ufaj swo­jej ko­biecie, jeśli [...]

19 grudnia 2016, 22:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ufaj swo­jej ko­biecie, jeśli [...]

19 grudnia 2016, 21:12Żółty sko­men­to­wał tek­st Ufaj swo­jej ko­biecie, jeśli [...]

10 grudnia 2016, 23:07Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Pozostać sobą ro­biąc co [...]