Kedar

893 teksty – auto­rem jest Ke­dar.

Ma­saż jest żarem, raz po­ruszo­ny da efekt, ale krótki.

Bodźco­wany w od­po­wied­nim od­stępie, z od­po­wied­nią siłą, poz­wo­li roz­pa­lić na­wet to co wcześniej uważane było za kamień. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2017, 21:41

Gdy pragnąłem miłości, szu­kałem jej, widziałem szczęśli­wych ludzi, chciałem być jed­nym z nich.
Po­kochałem ko­goś in­ne­go, do­piero gdy zro­zumiałem jak kochać sa­mego siebie.
Zbyt su­rowo ce­niąc siebie, od­wra­casz się od całej reszty.
Ce­na to nie wartość

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 marca 2017, 21:24

Pra­wem do­radza­nia, jest umiejętność wniosków z włas­ne­go życia dob­re­go ,,rozrachowania". 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2017, 20:27

Wspom­nienia są niedob­re, poz­wa­lają wra­cać tam, gdzie inaczej pos­trze­gano myśli zgubne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lutego 2017, 19:39

Cza­sami nie można wszys­tkiego brać na chłod­ny umysł. Na­leży pod­dać się płynącej wodzie, dłoń sa­ma podąży za prądem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2017, 21:29

Spryt to nie zna­nie od­po­wie­dzi na każde py­tanie, tyl­ko doświad­cze­nie, które poz­wa­la wyp­rzedzić pytanie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lutego 2017, 05:10

Uczu­cia mogą wzmoc­nić znacze­nie słów.
Od­wrot­nie, będzie to jak puszcza­nie pięknych ko­loro­wych, lecz pus­tych ba­niek myd­la­nych w powietrze. 

myśl • 2 lutego 2017, 19:34

Ku­pując no­wy sa­mochód, wszędzie dos­trze­gamy iden­tyczne mo­dele, będąc w ciąży, widzi­my mat­ki z dziećmi.
Dlacze­go do szczęścia tak często pot­rze­ba nam wi­doku nie­szczęścia- ko­goś innego? 

myśl • 18 stycznia 2017, 20:28

Kry­tyka zaw­sze była łat­wiej­sza jak zro­bienie czegokolwiek.

Mo­je przemyślenia 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 15 stycznia 2017, 16:49

W świecie po­siada­nia, wy­zys­kiem jest prosze­nie je­dynie o by­cie blisko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 stycznia 2017, 21:51

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 marca 2017, 18:03Salomon sko­men­to­wał tek­st Czułość jest jak egzo­tyczny [...]

26 marca 2017, 17:02JaJo sko­men­to­wał tek­st Czułość jest jak egzo­tyczny [...]

26 marca 2017, 16:57JaJo sko­men­to­wał tek­st Kobieta jest jak kwiat, [...]

26 marca 2017, 16:20JaJo sko­men­to­wał tek­st Tylko wy­siłek, da­je sa­tys­fak­cję [...]

26 marca 2017, 16:11Salomon sko­men­to­wał tek­st Czułość jest jak egzo­tyczny [...]

26 marca 2017, 16:08Salomon sko­men­to­wał tek­st Kobieta jest jak kwiat, [...]

26 marca 2017, 15:58JaJo sko­men­to­wał tek­st Kobieta jest jak kwiat, [...]

26 marca 2017, 15:54JaJo sko­men­to­wał tek­st Czułość jest jak egzo­tyczny [...]