Kedar

890 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Wspom­nienia są niedob­re, poz­wa­lają wra­cać tam, gdzie inaczej pos­trze­gano myśli zgubne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lutego 2017, 19:39

Cza­sami nie można wszys­tkiego brać na chłod­ny umysł. Na­leży pod­dać się płynącej wodzie, dłoń sa­ma podąży za prądem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2017, 21:29

Spryt to nie zna­nie od­po­wie­dzi na każde py­tanie, tyl­ko doświad­cze­nie, które poz­wa­la wyp­rzedzić pytanie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lutego 2017, 05:10

Uczu­cia mogą wzmoc­nić znacze­nie słów.
Od­wrot­nie, będzie to jak puszcza­nie pięknych ko­loro­wych, lecz pus­tych ba­niek myd­la­nych w powietrze. 

myśl • 2 lutego 2017, 19:34

Ku­pując no­wy sa­mochód, wszędzie dos­trze­gamy iden­tyczne mo­dele, będąc w ciąży, widzi­my mat­ki z dziećmi.
Dlacze­go do szczęścia tak często pot­rze­ba nam wi­doku nie­szczęścia- ko­goś innego? 

myśl • 18 stycznia 2017, 20:28

Kry­tyka zaw­sze była łat­wiej­sza jak zro­bienie czegokolwiek.

Mo­je przemyślenia 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 15 stycznia 2017, 16:49

W świecie po­siada­nia, wy­zys­kiem jest prosze­nie je­dynie o by­cie blisko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 stycznia 2017, 21:51

Spełniony sen, na skra­ju po­lany niewin­ność, ciem­ne chmu­ry, ko­lej­ny błąd i stra­cona przyszłość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 stycznia 2017, 02:12

Nieśmiałość; Ra­dość; Szczęście; Od­wa­ga; Miłość; Smu­tek; Nadzieja; Gniew; Siła; Wściekłość;

Skreślając skraj­ności w swoim życiu na końcu wy­bierasz między miłością, a smutkiem. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 28 grudnia 2016, 11:01

Oce­niamy ludzi którzy o coś wal­czą. Tyl­ko ci, którzy nic nie ro­bią, mi­jani są "jak­by niewidzialni". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 grudnia 2016, 11:02

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 lutego 2017, 09:07JaJo sko­men­to­wał tek­st Czasami nie można wszys­tkiego [...]

13 lutego 2017, 00:12Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Czasami nie można wszys­tkiego [...]

12 lutego 2017, 21:35aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Czasami nie można wszys­tkiego [...]

8 lutego 2017, 09:27JaJo sko­men­to­wał tek­st Wierność nie za­leży od [...]

8 lutego 2017, 09:24JaJo sko­men­to­wał tek­st Złość to mała kro­peczka, [...]

8 lutego 2017, 09:19JaJo sko­men­to­wał tek­st Perpetuum Mo­bile Is­tnieje. Od­dychasz [...]

6 lutego 2017, 17:26JaJo sko­men­to­wał tek­st Spoglądasz na mnie swoimi [...]

6 lutego 2017, 16:55JaJo sko­men­to­wał tek­st Pozostać sobą ro­biąc co [...]

6 lutego 2017, 16:45JaJo sko­men­to­wał tek­st Spryt to nie zna­nie [...]