Kedar

916 tekstów – auto­rem jest Ke­dar.

Próba jest wyz­wa­niem młodości, od­po­wie­dzial­ność czy­ni ją doj­rzałą formą miłości. 

myśl • 18 sierpnia 2017, 19:46

Sen­sem stwarza­nia, jest lęk prze­mija­nia.
Sen­sem życia, jest pot­rze­ba bycia.
Sens miłości, boi się nieśmiertelności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 sierpnia 2017, 21:56

Pot krew i łzy nie pro­wadzą do ce­lu, wska­zują je­dynie drogę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2017, 01:33

Słowa burzą ściany
Cisza bu­duje mury. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 lipca 2017, 22:25

Wiek dla jed­nych będzie wzniesieniem, które roz­szerza ho­ryzon­ty, dla in­nych będzie co raz to głębszym dołem.
Gdzieś iść mu­simy, obyśmy nie szli sami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2017, 00:34

Sądząc że wy­gina­my re­guły pod włas­ne pot­rze­by moc­no się my­limy.
Tak nap­rawdę to my się zmieniamy, my naiwni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lipca 2017, 12:56

Liczy się chwi­la, dla niej trwa­my o nią wal­czy­my. La­ta i miesiące mi­jają po­woli nieświado­mie w poświęce­niu, ugięciu i bra­ku per­spek­tyw, nie daj­my tym chwi­lom zginąć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2017, 22:40

Od­cięcie od korze­ni nig­dy nie przy­nosi nicze­go dobrego.
Pa­miętaj kim jes­teś, kto wróg, kto kolega. 

myśl • 4 lipca 2017, 19:49

Ob­darty z marzeń i ra­dości spo­rych, czu­je słod­ki smak po­rażki, spływa po ramionach.
Uśmiech sze­roki, twar­do znierucho­miały, oczu pus­tka prze­raża w os­tatnim wy­razie twarzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lipca 2017, 01:51

Pra­wo do wie­czności roszczy­my młodzi, nie ro­zumiejący og­ro­mu, który chce­my objąć. 

myśl • 24 czerwca 2017, 17:16

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 lipca 2017, 22:44dark smurf sko­men­to­wał tek­st Słowa burzą ściany Cisza bu­duje [...]

22 lipca 2017, 22:38Badylek sko­men­to­wał tek­st Słowa burzą ściany Cisza bu­duje [...]

22 lipca 2017, 22:34nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słowa burzą ściany Cisza bu­duje [...]

22 lipca 2017, 16:17Cris sko­men­to­wał tek­st Wiek dla jed­nych będzie [...]

22 lipca 2017, 09:30JaJo sko­men­to­wał tek­st Wiek dla jed­nych będzie [...]

22 lipca 2017, 02:01one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wiek dla jed­nych będzie [...]

20 lipca 2017, 19:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sądząc że wy­gina­my re­guły [...]

15 lipca 2017, 23:36piórem2 sko­men­to­wał tek­st Liczy się chwi­la, dla [...]

15 lipca 2017, 23:34Kedar sko­men­to­wał tek­st Liczy się chwi­la, dla [...]

15 lipca 2017, 23:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st Liczy się chwi­la, dla [...]