Kedar

973 teksty – auto­rem jest Ke­dar.

Księżyc wy­soko na niebie, bez­kres­na łąka i mgła przy ziemi. Za­mykam oczy idę w te głębie, czuję trawę pod sto­pami, dreszcz na ple­cach i prze­ciągły pom­ruk za sobą. Gry­mas na twarzy, tworzy zwy­rod­niały uśmiech - cze­kałem na ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 grudnia 2018, 19:40

Szczęście nie szu­ka kom­bi­nac­ji, to prost li­nia. Im więcej się roz­gląda­my, tym da­lej od­chodzi­my od te­go co nas cieszy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 grudnia 2018, 20:05

Ten rodzaj bólu nie zni­ka, cho­wa się głębo­ko. Wychodzi nies­podziewa­nie, zaw­sze do ce­lu, zaw­sze naj­mocniej - traf­nie.
Zro­zumie ten, kto go doświad­czył, przy­pom­nij ten na ko­go już czeka. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 grudnia 2018, 19:52

Za­nim stała się ogólno­dostępna, była obiek­tem pożąda­nia. Ob­ra­cała się w naj­lep­szych kręgach, ci którym się ob­ja­wiła, by­li sza­nowa­ni przez wszys­tkich. Te­raz jest pos­po­lita, zep­chnięta między ogól, poz­ba­wiona wyjątko­wości, na­ga, dostępna na by­le ,,smar­tfo­nie"... dla każde­go.

Nauka i wie­dza nową de­finicją re­guły niedostępności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 listopada 2018, 18:07

Od śmier­ci fi­zycznej, gor­sza jest ta za życia. Byt bez ce­lu, bieg bez me­ty i wie­czny sztorm bez portu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 listopada 2018, 21:18

Póki w Pol­sce za­pina się pa­sy - ,,bo mogą stać", za­miast ,,dla bez­pie­czeństwa", nig­dy nie będzie dobrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2018, 21:16

To nie upa­dek, a je­dynie chwi­la w której oce­niamy. Gwiaz­da le­ci da­lej, niewzruszona. 

aforyzm • 22 października 2018, 18:11

Widzisz cza­sami białego króliczka w od­da­li? Już ruszasz za nim, mi­jasz wspom­nienia, ko­legów i marze­nia. Bieg­niesz w niez­na­ne, za ulot­ny­mi chwi­lami. Życie w chwi­lach bez­tros­ki, naj­częściej jest z nami. 

myśl • 18 października 2018, 17:50

Po­lity­ka jest jak re­ligia.Tu nie chodzi o pub­liczne bi­cie się pięścią w pierś. 

myśl • 15 października 2018, 16:50

Uważam, że son­daże wy­bor­cze po­win­ny zos­tać całko­wicie za­kaza­ne. Su­gero­wanie li­dera, czy dwóch spra­wia, że działa in­styn­kt stad­ny i za­miast na swoich, głosu­jemy by­le nie na ,, tam­tych ". 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 września 2018, 14:43

Kedar

"Nie Potrzebuję Słów - Wystarczy Dotyk Twych Ust... Zostawmy Wszystko, Niech Mówi Serce... Tak Mało Trzeba, By Znaleźć Szczęście!"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 grudnia 2018, 12:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Księżyc wy­soko na niebie, [...]

8 grudnia 2018, 21:20RozaR sko­men­to­wał tek­st Księżyc wy­soko na niebie, [...]

8 grudnia 2018, 19:40Kedar do­dał no­wy tek­st Księżyc wy­soko na niebie, [...]

5 grudnia 2018, 20:05Kedar do­dał no­wy tek­st Szczęście nie szu­ka kom­bi­nac­ji, [...]

4 grudnia 2018, 13:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ten rodzaj bólu nie [...]

3 grudnia 2018, 19:52Kedar do­dał no­wy tek­st Ten rodzaj bólu nie [...]

29 listopada 2018, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Zanim stała się ogólno­dostępna, [...]

29 listopada 2018, 19:56danioł sko­men­to­wał tek­st Zanim stała się ogólno­dostępna, [...]

29 listopada 2018, 18:07Kedar do­dał no­wy tek­st Zanim stała się ogólno­dostępna, [...]

2 listopada 2018, 21:18Kedar do­dał no­wy tek­st Od śmier­ci fi­zycznej, gor­sza [...]